ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

  • PDFพิมพ์อีเมล

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

1. ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านดุง และจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 24 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 88 กิโลเมตร ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 6,874 คน (แยกเป็นชาย 3,421 คน หญิง 3,453 คน) มีจำนวนครัวเรือน 1,871 ครัวเรือน  มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,073 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบ้านม่วง  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโคกสี  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลอ้อมกอ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโพนสูง  อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

2. แผนที่แนวเขตตำบลดงเย็น

3. จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลดงเย็นประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1  บ้านดงเย็น
หมู่ที่ 2  บ้านป่าเป้า
หมู่ที่ 3  บ้านดงแสนสุข
หมู่ที่ 4  บ้านดงสง่า
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
หมู่ที่ 6  บ้านป่าเป้าน้อย
หมู่ที่ 7  บ้านโนนชัยศิลป์
หมู่ที่ 8  บ้านป่าเป้าทอง

4. ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบ สลับที่ดอน สำหรับที่ราบอยู่ในระดับ 155 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่นาและครอบคลุมทุกหมู่บ้านของ ต.ดงเย็น  ส่วนที่ระดับตั้งแต่ 165 - 170 เมตร นั้นจะอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านของ ต. ดงเย็น จะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่ไร่ ที่ส่วน และป่าไม้

5.  สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลดงเย็นอยู่ในเขตมรสุม มี 3 ฤดู ในฤดูฝนจะมีฝนตกตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน ของทุกปี แต่จะมีฝนตกชุกเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ประมาณ 300 - 400 มิลลิเมตร ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  10 - 15  ํ C และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิสูงสุด 39 – 41  ํ C

6. สภาพทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.  การคมนาคมขนส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นเส้นทางถนนสายมีชัย – สว่างแดนดินซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เช่นหนองคายและสกลนคร และยังมีเส้นทางที่จะเที่ยวชมเทศกาลบั้งไฟพญานาคและบ้านคำโชนดอันมีชื่อเสียง

- ถนนลูกรัง        44  สาย  จำนวน  48.346  กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง      9  สาย  จำนวน  22.900  กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีต   16  สาย  จำนวน    6.414  กิโลเมตร

2.   ด้านแหล่งน้ำ

- บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ   3   แห่ง
- บ่อบาดาล/บ่อโยก   17   แห่ง
- ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ  5   แห่ง
- ประปาหมู่บ้านอื่นๆ   3   แห่ง
- ลำน้ำ/ลำห้วย   11  สาย
- แหล่งน้ำธรรมชาติ/หนอง/บึง  11  แห่ง

3.  การสื่อสาร

- สถานีวิทยุ   1  แห่ง
- ที่ทำการไปรษณีย์  1 แห่ง
- หอกระจายข่าว   7  แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ  8  จุด

4.  สาธารณูปโภค  (ประปา , ไฟฟ้า , โทรศัพท์)

- ไฟฟ้า   8  หมู่บ้าน
- ประปา  3  หมู่บ้าน

7.  สภาพทางเศรษฐกิจ

1.  อาชีพ

-  อาชีพการเกษตร               90%
-  อาชีพรับจ้าง                      5%
-  อาชีพค้าขายและรับราชการ   5%

2.  หน่วยธุรกิจ ในเขต อบต.ดงเย็น

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                              6 แห่ง
-  โรงสี                                             12 แห่ง
-  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                               50 แห่ง
-  ตลาดสด                                         1 แห่ง
-  ร้านค้าสหกรณ์                                  5 แห่ง
-  กลุ่มสหกรณ์                                    7 แห่ง
-  ร้านอาหาร                                       6 แห่ง
-  โรงอิฐ + หล่อเสาปูน                         2 แห่ง
-  ธุรกิจอื่นๆ (ร้านซ่อมรถ,เสริมสวย ฯลฯ)  15 แห่ง

8.  สภาพทางสังคม

1.  การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส   4 แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา      1 แห่ง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        4 แห่ง

2.  สถาบันและองค์การทางศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์      10  แห่ง

3.  สาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล       1 แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจ                   1 แห่ง
-  ป้อมยามประจำหมู่บ้าน      8 แห่ง

9.  ข้อมูลอื่นๆ

1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-  ส่วนป่าเฉลิมพระเกียรติ    จำนวน  1  แห่ง
-  มีป่าช้าและที่สาธารณประโยชน์   จำนวน  7 แห่ง

2.  มวลชนที่ตั้งขึ้น

-  ลูกเสือชาวบ้าน  1 รุ่น                               169 คน
-  กลุ่มเยาวชน  1 รุ่น                                   137 คน
-  อาสาป้องกันชาติ  1 รุ่น                              95 คน
-  กลุ่มพัฒนาสตรี                                       100 คน
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5 รุ่น        173 คน
-  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 1 รุ่น            100  คน
-  ผู้ประสานพลังแผ่นดิน                               200  คน
-  อาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล  1 รุ่น      37  คน

10.  ศักยภาพใน อบต.ดงเย็น

1.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

1)  จำนวนบุคลากร  จำนวน 28 คน
ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      7 คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                         5 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา                                             3 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา                                     13 คน

2)  ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา                        - คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา         2 คน
ปริญญาตรี                         22 คน
ปริญญาโท                          4  คน

3)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 จำนวน   39,791,643.80 บาท  แยกเป็น
-  รายได้ภาษีอากร                      16,344,779.80 บาท
-  รายได้มิใช่ภาษี                              87,164.00 บาท
-  เงินอุดหนุนทั่วไป                      10,417,901.00 บาท
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 12,941,799.00 บาท

2.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1)  การรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนกลุ่มทุกประเภท     35 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม
-  กลุ่มอาชีพ         28 กลุ่ม
-  กลุ่มออมทรัพย์     7 กลุ่ม

2)  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
ตำบลดงเย็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม  มีแม่น้ำสายหลัก 1 สาย และมีแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ มากกว่า 30 แห่ง จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร


.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1011
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้218
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6532
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4167
mod_vvisit_counterเดือนนี้22627
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20195
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1085209

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 3.235.188.113
 , 
วันที่ 22 ก.ย. 2023
Home+ เกี่ยวกับ อบต.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

.:: ลิงค์แนะนำ ::.