กลยุทธ์และยุทธศาสตร์

  • PDFพิมพ์อีเมล

กลยุทธ์

กลยุทธ์  ด้านการค้าการลงทุน

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการค้าการลงทุนของจังหวัด
3) เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและขีดความสามารถในการแข่งขัน
4) ยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในสาขาบริการ การอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs

กลยุทธ์  ด้านการเกษตร

1) จัดการความรู้การทำการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่บุคลากรภาคการเกษตร
2) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
4) สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/เกษตรอินทรีย์
5) ส่งเสริมการแปรรูปและการจำหน่ายสินค้าเกษตรในทิศทางเกษตรอุตสาหกรรม

กลยุทธ์  ด้านการท่องเที่ยว

1) พัฒนาและใช้ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
4) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5) จัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1) ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนและทุกระดับผ่านกลไกภาครัฐและกลไกทางสังคมของจังหวัด
2) ยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาของคนอุดรธานี
3) ยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขของคนอุดรธานี
4) สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการแผนหมู่บ้านชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) การบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงกลไกระวังภัยทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง
6) สร้างเสริมความสงบสุขและความสามัคคีให้สังคมตามหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนและการบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการจัดระเบียบสังคมผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
8) เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมผ่านกลไกคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
9) เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) พัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้ใช้
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพคนในทุกภาคส่วน
3) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ
4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์  ด้านการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ

1) มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และการบริหาร
2) จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคล (HRD PLAN/HRM) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีโดยมุ่งเน้นสร้างค่านิยม UDON TEAM และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
3) มุ่งพัฒนากลไกและระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการให้มีความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
 


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง คอนกรีต
2.  ทำการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง
3.  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร
4.  ก่อสร้างระบบการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข้งของชุมชน   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1.  ส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและการออมให้ชุมชน
2.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
3.  ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1.  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อบต.ดงเย็น
3.  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ดงเย็น
4.  พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาดังนี้

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และการศึกษาอื่น ๆ
2.  การป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน
3.  ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1.  ส่งเสริมสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ
2.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสตรีและครอบครัว
3.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดในชุมชน
4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
2.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น


.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้994
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้218
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6515
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4167
mod_vvisit_counterเดือนนี้22610
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20195
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1085192

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 3.235.188.113
 , 
วันที่ 22 ก.ย. 2023
Homeกลยุทธและยุทธศาสตร์

.:: ลิงค์แนะนำ ::.