Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติ…
กันยายน 30, 2020

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โ…
กันยายน 29, 2020

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญั…
สิงหาคม 28, 2020

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ…
สิงหาคม 28, 2020

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง องค์…
กรกฏาคม 09, 2020

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุ…
มิถุนายน 30, 2020

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 30 ม…
มิถุนายน 30, 2020

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.…
มิถุนายน 15, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กิจกรรมโครงการแข่งขันเรือ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนชาวตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมโครง…
พฤศจิกายน 11, 2019

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเ…
ตุลาคม 23, 2019

อำเภอบ้านดุง ร่วมกับ อบต.ดงเย็น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานฯ

อำเภอบ้านดุง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอา…
ตุลาคม 18, 2019

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ…
ตุลาคม 17, 2019

การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดงเย็น ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดการประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดงเย็น ประจำปี 2562…
กันยายน 18, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายฝาง - บ้านนางพะยอม หมู่ที่ 7

วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 14:01 น.
ประกาศ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายฝาง - บ้านนางพะยอม หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 88 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากหน้าบ้านนางนารี - บ้านนางกองศรี หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:55 น.
ประกาศ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากหน้าบ้านนางนารี - บ้านนางกองศรี หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 103 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าเป้า - ปากดง หมู่ที่ 2

วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:49 น.
ประกาศ ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าเป้า - ปากดง หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ขยายผิวจราจรถนน คสล.สายดงแสนสุข - เมืองไพร หมู่ที่ 3

วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:44 น.
ประกาศ ขยายผิวจราจรถนน คสล.สายดงแสนสุข - เมืองไพร หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 553.75 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด.2005 แยกทางหลวง 2270-บ้านดงเย็น (บางช่วง)

วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2017 เวลา 12:19 น.
ประกาศ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด.2005 แยกทางหลวง 2270-บ้านดงเย็น (บางช่วง) ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2,557 ม. พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 112,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้301
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2661
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้3846
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด892262

We have: 24 guests online
IP ของคุณ: 35.172.224.102
 , 
วันที่ 09 ธ.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.