Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564…
ตุลาคม 01, 2020

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)…
กันยายน 30, 2020

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติ…
กันยายน 30, 2020

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โ…
กันยายน 29, 2020

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญั…
สิงหาคม 28, 2020

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ…
สิงหาคม 28, 2020

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง องค์…
กรกฏาคม 09, 2020

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุ…
มิถุนายน 30, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 เพ…
สิงหาคม 22, 2019

การประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/…
สิงหาคม 22, 2019

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมเข้าแถวเ…
สิงหาคม 19, 2019

การประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/…
สิงหาคม 15, 2019

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2…
สิงหาคม 12, 2019

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายปิยะ…
สิงหาคม 07, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:08 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 215 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางลบ แสนสุข ถึงถนนวัดศรีสำราญ-เมืองไพร

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:05 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางลบ แสนสุข ถึงถนนวัดศรีสำราญ-เมืองไพร บ้านดงแสนสุข ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 170 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 424,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบ้านนางลี กุลพรม ถึงบ้านนายเกษม ศรีผารินทร์ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:01 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบ้านนางลี กุลพรม ถึงบ้านนายเกษม ศรีผารินทร์ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 50 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายห้วยแข้-บ้านนางแพง พฤษชาติ ระยะที่ 1 บ้านดงเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 12:57 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายห้วยแข้-บ้านนางแพง พฤษชาติ ระยะที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 187 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 441,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านนายทะนงศักดิ์ ป่าหวาย - ถนนบุญ - วัดศรีสำราญ (ต่อเนื่อง) บ้านดงแสนสุข

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 12:53 น.
ประกาศ โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านนายทะนงศักดิ์ ป่าหวาย - ถนนบุญ - วัดศรีสำราญ (ต่อเนื่อง) บ้านดงแสนสุข ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 139 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้250
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1424
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2580
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783445

We have: 21 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.