Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร…
ตุลาคม 10, 2019

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 อา…
ตุลาคม 10, 2019

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562)

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562(งวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562)…
ตุลาคม 10, 2019

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562…
ตุลาคม 10, 2019

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติ…
ตุลาคม 01, 2019

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โ…
กันยายน 27, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะมูลฝอยตำบลดงเย็น ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะมูลฝอยตำบลดงเย็น ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอ…
มีนาคม 18, 2019

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมเข้าแถวเ…
มีนาคม 18, 2019

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมเข้าแถวเ…
มีนาคม 11, 2019

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมเข้าแถวเ…
มีนาคม 04, 2019

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคัภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมโครงการ…
กุมภาพันธ์ 28, 2019

ประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบดงเย็น ประจำปีงบประม…
กุมภาพันธ์ 21, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางนารี-บ้านนางกองศรี ระยะที่ 1 บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:11 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางนารี-บ้านนางกองศรี ระยะที่ 1 บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 55 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 127,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:08 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 215 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางลบ แสนสุข ถึงถนนวัดศรีสำราญ-เมืองไพร

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:05 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางลบ แสนสุข ถึงถนนวัดศรีสำราญ-เมืองไพร บ้านดงแสนสุข ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 170 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 424,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบ้านนางลี กุลพรม ถึงบ้านนายเกษม ศรีผารินทร์ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:01 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบ้านนางลี กุลพรม ถึงบ้านนายเกษม ศรีผารินทร์ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 50 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายห้วยแข้-บ้านนางแพง พฤษชาติ ระยะที่ 1 บ้านดงเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 12:57 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายห้วยแข้-บ้านนางแพง พฤษชาติ ระยะที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 187 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 441,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: งบแสดงฐานะการเงินฯ /รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้177
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้585
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6196
mod_vvisit_counterเดือนนี้8
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11873
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด648479

We have: 7 guests online
IP ของคุณ: 52.23.219.12
 , 
วันที่ 01 ธ.ค. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.