Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564…
มีนาคม 05, 2021

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำปีงบประมาณ 2563)

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินสำหรับปี…
มีนาคม 04, 2021

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564…
กุมภาพันธ์ 24, 2021

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564…
กุมภาพันธ์ 15, 2021

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดรายละเ…
มกราคม 18, 2021

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้…
มกราคม 15, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง, ผอ.รพ.สต., กำนั…
กรกฏาคม 06, 2020

กิจกรรม Udon go Clean "ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง, ผอ.รพ.สต.,…
มิถุนายน 17, 2020

ร่วมด้วยช่วยกันและพร้อมใจกันจัดทำหน้ากากผ้า (Mask) แจกป้องกันโรค COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันแ…
มีนาคม 25, 2020

อบต.ดงเย็น ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้ากากผ้า (Mask) แจกป้องกัน COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจกัน…
มีนาคม 24, 2020

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะสมาชิก อบต.ดงเย็น จัดโครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิ…
มีนาคม 19, 2020

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดร้ายแรง "โควิด-19 (COVID-19)"

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเย็น และประชาชนชาวตำบลดงเย็น จัดโคร…
มีนาคม 18, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโยธิน แก้วมีพอ ถึงเมรุบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:35 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโยธิน แก้วมีพอ ถึงเมรุบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 176 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 386,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดประสิทธิธรรมด้านทิศใต้ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:33 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดประสิทธิธรรมด้านทิศใต้ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 43 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 124,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสมพงษ์ ถึงวัดป่าดอนกลอย (ต่อเนื่อง) บ.โนนชัยศิลป์ ม.7

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:30 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสมพงษ์ ถึงวัดป่าดอนกลอย (ต่อเนื่อง) บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 24 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าเป้า-ปากดง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:28 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าเป้า-ปากดง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 100 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายเพชรจู-บ้านนายปรีดี บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:25 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายเพชรจู-บ้านนายปรีดี บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 135 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 305,000 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้257
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2617
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้3802
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด892218

We have: 23 guests online
IP ของคุณ: 35.172.224.102
 , 
วันที่ 09 ธ.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.