Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 01, 2022

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ…
มีนาคม 31, 2022

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2565…
มีนาคม 08, 2022

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำปีงบประมาณ 2564)

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินสำหรับปี…
กุมภาพันธ์ 25, 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กุมภาพันธ์ 11, 2022

ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (โอน ครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (โอน ครั้ง…
มกราคม 31, 2022

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป…
มกราคม 31, 2022

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จั…
มกราคม 12, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายอำเภอบ้านดุง ร่วมกับนายก อบต.ดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ (นายอำเภอบ้านดุง) พร้อมด้วยนางสาวศิวิมล คำมุงคุล (ส.อบจ.) นายประยงค์ ชัยเสน…
กุมภาพันธ์ 08, 2022

การประชุมประจำเดือนผู้นำและหนัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

นายสำราญ หมั่นการ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่ว…
กุมภาพันธ์ 07, 2022

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ดูแลการติดตั้งแบริเออร์ (Barrier) ถนนสาย อด 2270 บริเวณสี่แยก ดงเย็น–ป่าเป้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประธานสภาองค์…
กุมภาพันธ์ 01, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 31, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 06, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (ครั้งแรก) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 04, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่อง) สายบ้านนายทนงศักดิ์ ป่าหวาย - ถนนบุญ - วัดศรีสำราญ หมู่ที่ 3

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 11:38 น.
ประกาศ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่อง) สายบ้านนายทนงศักดิ์ ป่าหวาย - ถนนบุญ - วัดศรีสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนายเกิ่ง แมดสถาน - ห้วยสงคราม หมู่ที่ 1

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 14:19 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนายเกิ่ง แมดสถาน - ห้วยสงคราม หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง สายบ้านนางบัวถัน ปานเชี่ยวชาญ - นายสุพัฒน์ เย็นรัตน์ หมู่ที่ 1

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 14:17 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง สายบ้านนางบัวถัน ปานเชี่ยวชาญ - นายสุพัฒน์ เย็นรัตน์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง มุมตลาดด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์ หัสดร หมู่ที่ 1

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 14:14 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง มุมตลาดด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์ หัสดร หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง บ้านนางลาวัลย์ คำสีลา - บ่อพักมุม โรงเรียนชุมชนดงเย็น ม.4

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 14:09 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง บ้านนางลาวัลย์ คำสีลา - บ่อพักมุม โรงเรียนชุมชนดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1016
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้218
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6537
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4167
mod_vvisit_counterเดือนนี้22632
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20195
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1085214

We have: 7 guests online
IP ของคุณ: 3.235.188.113
 , 
วันที่ 22 ก.ย. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.