Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ…
เมษายน 27, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปฯ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปฯ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดรายชื่อผู…
เมษายน 23, 2021

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…
เมษายน 17, 2021

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี…
เมษายน 16, 2021

ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 16, 2021

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 09, 2021

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)…
เมษายน 09, 2021

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมี…
เมษายน 01, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสภาองค์ก…
กันยายน 08, 2021

ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับแต่ละหมู่บ้าน

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำน…
มิถุนายน 16, 2021

เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามบริเวณหน่วยงานราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มอบให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามบริเวณหน่วยงานร…
มิถุนายน 10, 2021

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ (ทุกวันจันทร์)

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, พนักงาน…
พฤษภาคม 24, 2021

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ประชุม…
พฤษภาคม 20, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง มุมตลาดด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์ หัสดร หมู่ที่ 1

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 14:14 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง มุมตลาดด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์ หัสดร หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง บ้านนางลาวัลย์ คำสีลา - บ่อพักมุม โรงเรียนชุมชนดงเย็น ม.4

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 14:09 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง บ้านนางลาวัลย์ คำสีลา - บ่อพักมุม โรงเรียนชุมชนดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2018 เวลา 12:10 น.
ประกาศ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 12:08 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 วงเงินที่ได้รับจัดสรร 452,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 12:04 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 วงเงินที่ได้รับจัดสรร 176,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้351
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2711
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้3896
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด892312

We have: 30 guests online
IP ของคุณ: 35.172.224.102
 , 
วันที่ 09 ธ.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.