Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน…
ธันวาคม 25, 2020

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ…
ธันวาคม 14, 2020

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางก…
พฤศจิกายน 04, 2020

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน…
ตุลาคม 28, 2020

รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563…
ตุลาคม 21, 2020

รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563…
ตุลาคม 15, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนา…
พฤศจิกายน 28, 2019

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อบูชาพระแม่คงคา…
พฤศจิกายน 11, 2019

กิจกรรมโครงการแข่งขันเรือ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนชาวตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมโครง…
พฤศจิกายน 11, 2019

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเ…
ตุลาคม 23, 2019

อำเภอบ้านดุง ร่วมกับ อบต.ดงเย็น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานฯ

อำเภอบ้านดุง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอา…
ตุลาคม 18, 2019

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ…
ตุลาคม 17, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทะนงศักดิ์ ป่าหวาย-ถนนบุญ-วัดศรีสำราญ บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 เวลา 12:47 น.
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทะนงศักดิ์ ป่าหวาย-ถนนบุญ-วัดศรีสำราญ บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 240,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลี กุลพรม ถึงหน้าบ้านนายสุเทพ แก้วมีพอ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:44 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลี กุลพรม ถึงหน้าบ้านนายสุเทพ แก้วมีพอ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 412,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (ศาลากลางบ้าน) บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:43 น.
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (ศาลากลางบ้าน) บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 456,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเพียง ถึงห้วยบ้าน บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:41 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเพียง ถึงห้วยบ้าน บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 192,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลาประชาคม บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:39 น.
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลาประชาคม บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 236,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: งบแสดงฐานะการเงินฯ /รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2558

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 17:45 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้177
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้621
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6196
mod_vvisit_counterเดือนนี้44
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11873
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด648515

We have: 16 guests online
IP ของคุณ: 52.23.219.12
 , 
วันที่ 01 ธ.ค. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.