Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 04, 2021

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548…
ตุลาคม 28, 2021

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ ณ วัน…
ตุลาคม 01, 2021

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564…
ตุลาคม 01, 2021

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ…
กันยายน 30, 2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

"..น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้.." 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาท…
กันยายน 30, 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564) เพื่อใช้การบริหารง…
กันยายน 28, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 31, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 06, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (ครั้งแรก) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 04, 2022

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง (รปภ.) และ อสม. เขตเลือกตั้งที่ 1-8

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้ารา…
พฤศจิกายน 24, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าศาลาประชาคม จากบ้านนางพิมล ภาระราษฎร์ ถึงแยกหน้าบ้านนางธนาวรรณ์ ศรีรัตน์ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:32 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าศาลาประชาคม จากบ้านนางพิมล ภาระราษฎร์ ถึงแยกหน้าบ้านนางธนาวรรณ์ ศรีรัตน์ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 457,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายป่าเป้า-เมืองไพร จากหน้าบ้านนางบุญยัง ถึงสามแยกจันทร์เจ้า บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:29 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายป่าเป้า-เมืองไพร จากหน้าบ้านนางบุญยัง ถึงสามแยกจันทร์เจ้า บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 282,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ทางาม ถึงห้วยแข้ (เชื่อมต่อรางเดิม) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:26 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ทางาม ถึงห้วยแข้ (เชื่อมต่อรางเดิม) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 208,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าร้านค้าชุมชน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข.

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:22 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าร้านค้าชุมชน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. วงเงินที่ได้รับจัดสรร 471,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายบัวทอง หลวงพินิจ ถึงข้างบ้านนางรุ่งนภา บูรณพล บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:19 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายบัวทอง หลวงพินิจ ถึงข้างบ้านนางรุ่งนภา บูรณพล บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 92,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 01 สิงหาคม 2017 เวลา 16:07 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560) เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้248
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1422
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2578
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783443

We have: 19 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.