Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการ…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 อา…
พฤศจิกายน 29, 2021

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (อย่างไม่เป็นทางการ) วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 29, 2021

การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้ง (ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี เรื…
พฤศจิกายน 26, 2021

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเ…
พฤศจิกายน 24, 2021

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบ…
พฤศจิกายน 12, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการติดตามเร่งรัดงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสามารถ หมั่นนอก (นายอำเภอบ้านดุง) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอ…
พฤษภาคม 10, 2022

นายอำเภอบ้านดุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา แล…
เมษายน 12, 2022

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสร้างสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา แล…
เมษายน 12, 2022

เปิดจุดตรวจในตำบลดงเย็น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา…
เมษายน 11, 2022

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกร…
เมษายน 11, 2022

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติ่มครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำชุมชน หัวหน้าส่ว…
เมษายน 08, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าศาลาประชาคม จากบ้านนางพิมล ภาระราษฎร์ ถึงแยกหน้าบ้านนางธนาวรรณ์ ศรีรัตน์ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:32 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าศาลาประชาคม จากบ้านนางพิมล ภาระราษฎร์ ถึงแยกหน้าบ้านนางธนาวรรณ์ ศรีรัตน์ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 457,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายป่าเป้า-เมืองไพร จากหน้าบ้านนางบุญยัง ถึงสามแยกจันทร์เจ้า บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:29 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายป่าเป้า-เมืองไพร จากหน้าบ้านนางบุญยัง ถึงสามแยกจันทร์เจ้า บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 282,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ทางาม ถึงห้วยแข้ (เชื่อมต่อรางเดิม) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:26 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ทางาม ถึงห้วยแข้ (เชื่อมต่อรางเดิม) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 208,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าร้านค้าชุมชน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข.

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:22 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าร้านค้าชุมชน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. วงเงินที่ได้รับจัดสรร 471,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายบัวทอง หลวงพินิจ ถึงข้างบ้านนางรุ่งนภา บูรณพล บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:19 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายบัวทอง หลวงพินิจ ถึงข้างบ้านนางรุ่งนภา บูรณพล บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 92,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 01 สิงหาคม 2017 เวลา 16:07 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560) เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้413
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2773
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้3958
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด892374

We have: 37 guests online
IP ของคุณ: 35.172.224.102
 , 
วันที่ 09 ธ.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.