Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเ…
พฤศจิกายน 24, 2021

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบ…
พฤศจิกายน 12, 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 04, 2021

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548…
ตุลาคม 28, 2021

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ ณ วัน…
ตุลาคม 01, 2021

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564…
ตุลาคม 01, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายอำเภอบ้านดุง ร่วมกับนายก อบต.ดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ (นายอำเภอบ้านดุง) พร้อมด้วยนางสาวศิวิมล คำมุงคุล (ส.อบจ.) นายประยงค์ ชัยเสน…
กุมภาพันธ์ 08, 2022

การประชุมประจำเดือนผู้นำและหนัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

นายสำราญ หมั่นการ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่ว…
กุมภาพันธ์ 07, 2022

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ดูแลการติดตั้งแบริเออร์ (Barrier) ถนนสาย อด 2270 บริเวณสี่แยก ดงเย็น–ป่าเป้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประธานสภาองค์…
กุมภาพันธ์ 01, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 31, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 06, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (ครั้งแรก) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 04, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเป้าทอง-โนนพอก บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:42 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเป้าทอง-โนนพอก บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 453,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายไตรจักร อิ่มสงวน ถึงบ้านนางสุวรรณ แสงจันทร์ บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:38 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายไตรจักร อิ่มสงวน ถึงบ้านนางสุวรรณ แสงจันทร์ บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 183,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายสุภาษ รักเสมอวงศ์ ถึงบ้านนางเต็ม พึ่งเย็น บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:36 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายสุภาษ รักเสมอวงศ์ ถึงบ้านนางเต็ม พึ่งเย็น บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าศาลาประชาคม จากบ้านนางพิมล ภาระราษฎร์ ถึงแยกหน้าบ้านนางธนาวรรณ์ ศรีรัตน์ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:32 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าศาลาประชาคม จากบ้านนางพิมล ภาระราษฎร์ ถึงแยกหน้าบ้านนางธนาวรรณ์ ศรีรัตน์ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 457,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายป่าเป้า-เมืองไพร จากหน้าบ้านนางบุญยัง ถึงสามแยกจันทร์เจ้า บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:29 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายป่าเป้า-เมืองไพร จากหน้าบ้านนางบุญยัง ถึงสามแยกจันทร์เจ้า บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 282,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 เวลา 16:11 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560) เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้161
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1335
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2491
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783356

We have: 21 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.