Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 อา…
พฤศจิกายน 29, 2021

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (อย่างไม่เป็นทางการ) วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 29, 2021

การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้ง (ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี เรื…
พฤศจิกายน 26, 2021

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเ…
พฤศจิกายน 24, 2021

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบ…
พฤศจิกายน 12, 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 04, 2021

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548…
ตุลาคม 28, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) มอบหมายให้นายสุนันท์ หัสดร (รองนายกองค์การบร…
กุมภาพันธ์ 10, 2022

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ดำเน…
กุมภาพันธ์ 09, 2022

โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ปีการศึกษา 2564

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยนายสุนันท์ หัสดร (รองนายกองค์การบริ…
กุมภาพันธ์ 09, 2022

นายอำเภอบ้านดุง ร่วมกับนายก อบต.ดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ (นายอำเภอบ้านดุง) พร้อมด้วยนางสาวศิวิมล คำมุงคุล (ส.อบจ.) นายประยงค์ ชัยเสน…
กุมภาพันธ์ 08, 2022

การประชุมประจำเดือนผู้นำและหนัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

นายสำราญ หมั่นการ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่ว…
กุมภาพันธ์ 07, 2022

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ดูแลการติดตั้งแบริเออร์ (Barrier) ถนนสาย อด 2270 บริเวณสี่แยก ดงเย็น–ป่าเป้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประธานสภาองค์…
กุมภาพันธ์ 01, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายมานิตย์ ขำดี-แยกหน้าบ้าน ดต.มานพ ผัดโกน บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:51 น.
โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายมานิตย์ ขำดี-แยกหน้าบ้าน ดต.มานพ ผัดโกน บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 207,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลาประชาคม ถึงสายหน้าวัดผดุงธรรม บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:47 น.
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลาประชาคม ถึงสายหน้าวัดผดุงธรรม บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 211,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายภูมิพัฒน์ ทรงขา ถึงหน้าบ้านนายวิจิตร กลิ่นเกลี้ยง บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:45 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายภูมิพัฒน์ ทรงขา ถึงหน้าบ้านนายวิจิตร กลิ่นเกลี้ยง บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 321,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเป้าทอง-โนนพอก บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:42 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเป้าทอง-โนนพอก บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 453,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายไตรจักร อิ่มสงวน ถึงบ้านนางสุวรรณ แสงจันทร์ บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:38 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายหน้าบ้านนายไตรจักร อิ่มสงวน ถึงบ้านนางสุวรรณ แสงจันทร์ บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 183,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 22:18 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้309
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1483
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2639
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783504

We have: 27 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.