Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบปร…
เมษายน 09, 2019

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 (รอบเมษายน 2562)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562(ระหว่างเดือนตุลาคม…
มีนาคม 31, 2019

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562(งวดเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)…
มีนาคม 27, 2019

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน…
มกราคม 25, 2019

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี…
มกราคม 14, 2019

สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562…
มกราคม 10, 2019

ประกาศอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562…
ธันวาคม 28, 2018

สารคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำพุทธศักราช 2562 (วันเสาร์ที่ 12 มกราคม…
ธันวาคม 26, 2018

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 เ…
ตุลาคม 01, 2018

ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ

ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2…
สิงหาคม 27, 2018

อบต.ดงเย็น เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561

องค์การบริาหารส่วนตำบลดงเย็น เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"…
สิงหาคม 24, 2018

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

นายบุญมา เยาวะศรี (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป…
สิงหาคม 21, 2018

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาร่างช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.…
สิงหาคม 15, 2018

งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ (นายก อบต.ดงเย็น) ได้รับเกียรติเป็นประธานในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ…
สิงหาคม 12, 2018

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2270 บ้านดงเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:33 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2270 บ้านดงเย็น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:28 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:18 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 243,830.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:13 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 817,000.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบตอกเข็ม) ขนาดไม่เกิน 50 คน

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 16:35 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบตอกเข็ม) ขนาดไม่เกิน 50 คน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ สถ.ศพด.1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 1,686,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้577
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2937
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้4122
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด892538

We have: 87 guests online
IP ของคุณ: 35.172.224.102
 , 
วันที่ 09 ธ.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.