Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดเดือนมกราคม-มีนาคม 2562)

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562(งวดเดือนมกราคม-มีนาคม 2562)…
ธันวาคม 26, 2018

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

ประกาศ อบต.ดงเย็น เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562…
ธันวาคม 17, 2018

ขอเชิญประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4…
พฤศจิกายน 05, 2018

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน…
ตุลาคม 31, 2018

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 (รอบตุลาคม 2561)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561(ระหว่างเดือนเมษายน…
ตุลาคม 31, 2018

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับอน…
ตุลาคม 30, 2018

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงย็น มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ป…
ตุลาคม 25, 2018

ประกาศ เรื่อง ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เรื่อง ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์ก…
ตุลาคม 19, 2018

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กิจกรรมการทำความสะอาด "เราทำดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day "เราทำดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมการทำความสะอาด "เราทำดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day ถวายเป็นพร…
ธันวาคม 05, 2017

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต และได้กำหนดนโยบายและความ…
มิถุนายน 15, 2017

อบรมการป้องกันและระวังอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น และหน่วยป้องกันอัคคีภัยอำเภอบ้านดุง อบรมการป้องกันและระวังอัคคีภัยเบื้อ…
สิงหาคม 19, 2016

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนในเขตพื้นที่ ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉ…
มิถุนายน 09, 2016

อบต.ดงเย็น ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2559

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2559 เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัต…
มิถุนายน 08, 2016

คณะกรรมการ อปท. ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ดงเย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ดงเย็น โดยคณะกรรมกา…
พฤษภาคม 30, 2016

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2270 บ้านดงเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:33 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2270 บ้านดงเย็น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:28 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:18 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 243,830.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:13 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 817,000.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบตอกเข็ม) ขนาดไม่เกิน 50 คน

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 16:35 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบตอกเข็ม) ขนาดไม่เกิน 50 คน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ สถ.ศพด.1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 1,686,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้285
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1459
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2615
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783480

We have: 24 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.