Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (โอน ครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (โอน ครั้ง…
มกราคม 31, 2022

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป…
มกราคม 31, 2022

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จั…
มกราคม 12, 2022

คำแถลงนโยบายของนายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายก อบต.ดงเย็น) ต่อที่ประชุมสภาฯ อบต.ดงเย็น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายก อบต.…
มกราคม 06, 2022

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"  …
มกราคม 04, 2022

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565…
มกราคม 01, 2022

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ…
ธันวาคม 31, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการ…
ธันวาคม 28, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

งานพิธีวันจักรี ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เ…
เมษายน 06, 2022

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและตรวจงานการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที…
มีนาคม 17, 2022

โครงการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ทุกคน…
มีนาคม 08, 2022

กิจกรรม Big cleaning day

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนัก…
มีนาคม 07, 2022

การประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2565

นายสำราญ หมั่นการ (กำนันตำบลดงเย็น) ประธานเปิดการประชุมผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ คณะบริหารท้องถิ…
มีนาคม 07, 2022

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโคร…
กุมภาพันธ์ 25, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์-วัดป่าประชาอุทิศ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 10:57 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์-วัดป่าประชาอุทิศ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 378,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 10:54 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 479,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างร้านสหกรณ์ชุมชนบ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 10:51 น.
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างร้านสหกรณ์ชุมชนบ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 143,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางรุ่งนภา บูรณพล บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 10:46 น.
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางรุ่งนภา บูรณพล บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 282,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทะนงศักดิ์ ป่าหวาย บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 10:44 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทะนงศักดิ์ ป่าหวาย บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 385,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019 เวลา 17:38 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 (เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562) เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้146
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1320
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2476
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783341

We have: 8 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.