Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565…
เมษายน 11, 2022

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ…
มีนาคม 31, 2022

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2565…
มีนาคม 08, 2022

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำปีงบประมาณ 2564)

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินสำหรับปี…
กุมภาพันธ์ 25, 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 1 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กุมภาพันธ์ 11, 2022

ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (โอน ครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (โอน ครั้ง…
มกราคม 31, 2022

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป…
มกราคม 31, 2022

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จั…
มกราคม 12, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายอำเภอบ้านดุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา แล…
เมษายน 12, 2022

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสร้างสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา แล…
เมษายน 12, 2022

เปิดจุดตรวจในตำบลดงเย็น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา…
เมษายน 11, 2022

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกร…
เมษายน 11, 2022

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติ่มครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำชุมชน หัวหน้าส่ว…
เมษายน 08, 2022

งานพิธีวันจักรี ประจำปี 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เ…
เมษายน 06, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ สีน้ำพอง บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:16 น.
โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ สีน้ำพอง บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 225,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมงคล-ศาลาประชาคม บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:14 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมงคล-ศาลาประชาคม บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 172,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร (ช่วงที่ 2) บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:11 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร (ช่วงที่ 2) บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 263,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมดี สารมานิตย์ บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:09 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมดี สารมานิตย์ บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 365,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเป้า-บ้านเมืองไพร ทางทิศตะวันตก บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:07 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเป้า-บ้านเมืองไพร ทางทิศตะวันตก บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 96,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020 เวลา 14:57 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563) เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1390
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2546
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783411

We have: 28 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.