แผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น

1. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการเอง)
2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น โดยให้ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึงการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินผล
2. ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการพัฒนาอย่างมีทิศทางและตรงประเด็น
3. ทำให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นจะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส