พันธกิจและเป้าประสงค์

พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาท้องถิ่น

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดีมีคุณภาพ
2. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดคา่ ใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ส่งเสริมการจัดการด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ