Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ขอเชิญประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ปร…
มกราคม 27, 2017

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560

ประกาศ อบต.ดงเย็น เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560…
มกราคม 01, 2017

ขอเชิญประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4…
ธันวาคม 07, 2016

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 รายงานผลที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน…
พฤศจิกายน 17, 2016

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559) เพื่อใช้การบริหารงาน…
พฤศจิกายน 09, 2016

ขอเชิญประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่…
พฤศจิกายน 07, 2016

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต และได้กำหนดนโยบายและความ…
มิถุนายน 15, 2017

อบรมการป้องกันและระวังอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น และหน่วยป้องกันอัคคีภัยอำเภอบ้านดุง อบรมการป้องกันและระวังอัคคีภัยเบื้อ…
สิงหาคม 19, 2016

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนในเขตพื้นที่ ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉ…
มิถุนายน 09, 2016

อบต.ดงเย็น ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2559

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2559 เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัต…
มิถุนายน 08, 2016

คณะกรรมการ อปท. ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ดงเย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ดงเย็น โดยคณะกรรมกา…
พฤษภาคม 30, 2016

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พบปะประชาชนเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

อำเภอบ้านดุง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พบปะประชาชนเพื่อสร้า…
เมษายน 26, 2016

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 15:52 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 118,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 22:17 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 128,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 22:14 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 172,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมศาลาประชาคม บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 22:11 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างต่อเติมศาลาประชาคม บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว บริเวณศาลาประชาคม บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 22:08 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว บริเวณศาลาประชาคม บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: งบแสดงฐานะการเงินฯ /รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

songsil.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ (042) 136-092
โทรสาร (042) 136-092
เฟชบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
เว็บไซต์ www.dongyen.go.th
อีเมล์ dongyen.local@gmail.com

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อจัดส่งข้อมูล ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้377
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้355
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1135
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2280
mod_vvisit_counterเดือนนี้1135
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14323
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด323417

We have: 8 guests online
IP ของคุณ: 34.204.193.85
 , 
วันที่ 04 มิ.ย. 2020
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.