Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 300-500 บาทต่อเดือน จูงใจร่วมโครงการพัฒนาตนเอง หวังพาคนจน 5.3 ล้านคนพ้นเส้นยากจน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลก…
มกราคม 10, 2018

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้าน…
มกราคม 08, 2018

คำขวัญวันเด็ก 2561 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.) เป็นประจำเหมือนเช่นทุกปีที่นายกรัฐมนตรีจะได้มอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ…
ธันวาคม 22, 2017

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 (ประกา…
ธันวาคม 13, 2017

ขอเชิญประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4…
ธันวาคม 06, 2017

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561

ประกาศ อบต.ดงเย็น เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561…
พฤศจิกายน 22, 2017

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมเข้าแถวเ…
กุมภาพันธ์ 04, 2019

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาข้อราชการ ซักซ้อ…
กุมภาพันธ์ 01, 2019

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "ดงเย็นจตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมการแข่งข…
มกราคม 25, 2019

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ…
ธันวาคม 27, 2018

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ประจำปี 2561

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน "ขั…
ธันวาคม 24, 2018

ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2561 เพื่อพิจารณาข้อราชการ รายงานกา…
ธันวาคม 03, 2018

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด.2005 แยกทางหลวง 2270-บ้านดงเย็น

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 13:39 น.
ประกาศ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด.2005 แยกทางหลวง 2270-บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,542 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 5,180,300 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายทองเพียร - บ้านนางสมเศียร หมู่ที่ 8

วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 14:05 น.
ประกาศ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายทองเพียร - บ้านนางสมเศียร หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 122 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายฝาง - บ้านนางพะยอม หมู่ที่ 7

วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 14:01 น.
ประกาศ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายฝาง - บ้านนางพะยอม หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 88 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากหน้าบ้านนางนารี - บ้านนางกองศรี หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:55 น.
ประกาศ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากหน้าบ้านนางนารี - บ้านนางกองศรี หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 103 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าเป้า - ปากดง หมู่ที่ 2

วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:49 น.
ประกาศ ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าเป้า - ปากดง หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: งบแสดงฐานะการเงินฯ /รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

songsil.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ (042) 136-092
โทรสาร (042) 136-092
เฟชบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
เว็บไซต์ www.dongyen.go.th
อีเมล์ dongyen.local@gmail.com

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อจัดส่งข้อมูล ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้368
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้355
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1126
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2280
mod_vvisit_counterเดือนนี้1126
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14323
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด323408

We have: 7 guests online
IP ของคุณ: 34.204.193.85
 , 
วันที่ 04 มิ.ย. 2020
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.