Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี "ขอพระองค์…
มิถุนายน 01, 2020

สงกรานต์ประจำปี 2563 นี้ ขอเชิญชวนพี่น้อง สรงน้ำพระที่บ้าน เว้นระยะห่างขอพรผู้ใหญ่ หรือขอพรผ่านโทรศัพท์ออนไลน์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สงกรานต์ประจำปี 2563 นี้ ขอเชิญชวนพี่น้อง สรงน้ำพระที่บ้าน เว้นระยะห่างขอพรผู้ใหญ่ หรือขอพรผ่า…
เมษายน 12, 2020

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง…
เมษายน 02, 2020

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง…
เมษายน 02, 2020

5 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ระบาดสู่หมู่บ้าน-ชุมชน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่ารา…
มีนาคม 25, 2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2563…
มีนาคม 25, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

ร่วมด้วยช่วยกันและพร้อมใจกันจัดทำหน้ากากผ้า (Mask) แจกป้องกันโรค COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันแ…
มีนาคม 25, 2020

อบต.ดงเย็น ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้ากากผ้า (Mask) แจกป้องกัน COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจกัน…
มีนาคม 24, 2020

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะสมาชิก อบต.ดงเย็น จัดโครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิ…
มีนาคม 19, 2020

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดร้ายแรง "โควิด-19 (COVID-19)"

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเย็น และประชาชนชาวตำบลดงเย็น จัดโคร…
มีนาคม 18, 2020

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมเข้าแถวเ…
มีนาคม 16, 2020

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะสมาชิก อบต.ดงเย็น จัดโครงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ป…
กุมภาพันธ์ 14, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (หลังนอก) บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:56 น.
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (หลังนอก) บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 410,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสำนักงาน (ลานคอนกรีต) บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:53 น.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสำนักงาน (ลานคอนกรีต) บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 255,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายมานิตย์ ขำดี-แยกหน้าบ้าน ดต.มานพ ผัดโกน บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:51 น.
โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายมานิตย์ ขำดี-แยกหน้าบ้าน ดต.มานพ ผัดโกน บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 207,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลาประชาคม ถึงสายหน้าวัดผดุงธรรม บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:47 น.
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลาประชาคม ถึงสายหน้าวัดผดุงธรรม บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 211,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายภูมิพัฒน์ ทรงขา ถึงหน้าบ้านนายวิจิตร กลิ่นเกลี้ยง บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:45 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายภูมิพัฒน์ ทรงขา ถึงหน้าบ้านนายวิจิตร กลิ่นเกลี้ยง บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 321,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: งบแสดงฐานะการเงินฯ /รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 14:49 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 (เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562) เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

songsil.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ (042) 136-092
โทรสาร (042) 136-092
เฟชบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
เว็บไซต์ www.dongyen.go.th
อีเมล์ dongyen.local@gmail.com

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อจัดส่งข้อมูล ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้359
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้355
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2280
mod_vvisit_counterเดือนนี้1117
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14323
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด323399

We have: 9 guests online
IP ของคุณ: 34.204.193.85
 , 
วันที่ 04 มิ.ย. 2020
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.